Meld ‘linke paaltjes’ op fietspaden

Ze zijn bedoeld om auto’s te weren, maar zijn voor fietsers soms bloedlink: paaltjes op het fietspad. Jaarlijks belanden hierdoor 325 fietsers in het ziekenhuis en melden zich 2500 bij de eerste hulp. Ongevallen op on- of halfverharde paden zijn hier nog niet meegeteld.

Uit onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat meer dan 99 procent niet aan de aanbevolen vormgevingsnormen voldoet. De Fietsersbond roept fietsers daarom op gevaarlijke en of overbodige paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de gemeente of provincie terecht komen en bewaakt of de gemeente of provincie de situatie verbetert.

Betere vormgeving voorkomt ongelukken
Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit soort ongevallen vaker gebeurt met ouderen, tijdens fietstochten en trainingsrondjes en op plaatsen waar de fietser onbekend is. Het merendeel van de botsingen tegen paaltjes en wegversmallingen gebeurt doordat fietsers de obstakels niet of te laat zien. Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen, maar veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de handboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken. Bovendien worden eisen gesteld aan de vormgeving van het paaltje:

  • Vijf meter inleidende ribbelmarkering op het wegdek.
  • Goede verlichting.
  • Paaltjes staan bij voorkeur 1,50 meter uit elkaar.
  • In een kleur die contrasteert met de omgeving (rood-wit).

Praktijkonderzoek Fietsersbond
De Fietsersbond heeft de afgelopen vier jaar in het kader van de Fietsbalans de infrastructuur binnen de bebouwde kom van 50 gemeenten beoordeeld op fietsvriendelijkheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de hoeveelheid paaltjes die moesten worden gepasseerd tijdens een praktijkonderzoek op veelgebruikte fietsroutes.
Binnen de bebouwde kom komen fietsers de meeste paaltjes tegen op fietspaden bij kruispunten. In totaal is 1800 km gefietst en zijn 600 paaltjes gepasseerd. Met andere woorden, gemiddeld 1 paaltje per 3 kilometer fietsen. Van die 600 paaltjes had slechts één procent een vormgeving die voldeed aan de eisen uit het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.

Meld linke paaltjes op meldpunt Fietsersbond
De Fietsersbond roept fietsers op om hinderlijke en gevaarlijke paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. Ze kunnen ingevuld worden in: aard klachten en dan in de categorie: paaltjes, obstakels. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de wegbeheerder terecht komen. Lokale afdelingen van de Fietsersbond dringen bij gemeenten aan op verbetering of verwijdering. De lokale afdeling van de Fietsersbond in Zwolle maakte bijvoorbeeld samen met de gemeente een  inventarisatie van slechte en overbodige paaltjes in de hele gemeente. De gemeente maakt nu een plan om het paaltjesbeleid te verbeteren.