Waar we de afgelopen tijd aan werkten…

Binnen de afdeling Assen van de Fietsersbond is sinds 2010 een nieuwe groep actieve leden bezig om de fietsersbelangen in onze stad te behartigen. Deze groep bestaat nu uit zeven personen, maar kan heel goed aanvulling gebruiken. We vergaderen ongeveer zes maal per jaar.

Ondanks de beperkte menskracht hebben we ons de afgelopen jaren bemoeid met een breed scala aan onderwerpen, zoals de verkeersveiligheid, de ruimtelijke ordening, het fietsparkeren, fietsrecreatie. Het laatste jaar hebben we de contacten met naburige afdelingen  in Drenthe en Groningen aangehaald. Daarnaast staan we met informatie op bijeenkomsten die een relatie hebben met (fiets)verkeer en hebben contacten met de pers over fietsknelpunten in Assen.

Een greep uit onze activiteiten in de afgelopen jaren:

  • Omdat de ongevalscijfers van fietsers na een jarenlange afname weer toenemen zijn de gemeenten door de minister verplicht voor 1 januari 2014 een fietsveiligheidsplan op te stellen. Voor het plan van Assen, dat nog niet gereed is, hebben wij een lijst opgesteld van de, voor fietsers, gevaarlijkste wegvakken en kruisingen.
  • Met Peter Veltman, de fietsverkeersambtenaar van de gemeente, hebben we enkele malen per jaar overleg over actuele onderwerpen.
  • Eén van de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen van dit moment in Assen is de FlorijnAs. Bij verschillende deelprojecten zijn we actief betrokken.
  • Bij het project De Blauwe As hebben we gepleit voor de combinatie van een laag kanaalpeil en een vaste brug in de Industrieweg, zodat het mogelijk was het kruisende fietsverkeer langs het Kanaal onder de brug door te leiden. Helaas is hier door de gemeente gekozen voor een hoog kanaalpeil, een beweegbare brug en een gelijkvloerse kruising.
  • Bij de Noordelijke stadsboulevard hebben we aandacht gevraag voor de voor fietsers onoverzichtelijke en gevaarlijke situatie bij de kruising van de Rolderstraat en de Julianastraat.
  • Voor het deelproject Assen aan de Aa hebben wij een voorstel ingediend voor de aanleg van tien nieuwe fietspaden, voornamelijk als verbindingen tussen bestaande fietsroutes. Twee fietspaden zijn al gerealiseerd.
  • Voor het Stationsgebied hebben we gepleit voor flauwere hellingen in de Vredeveld-tunnel. Alleen voor de oostzijde onderzoekt de gemeente nog de mogelijkheden om de helling flauwer te maken.
  • Met de afdelingen Groningen, Kop van Drenthe en Haren maken we ons hard voor een fietssnelweg tussen Assen en Groningen (langs het Noord-Willemskanaal).
  • Zowel in de provincie als in de gemeente is het opstellen van een nieuwe fietsnota aan de orde. Bij beide proberen wij inbreng te leveren.

Zoals gezegd: onze groep kan heel goed aanvulling gebruiken. Wil je ook actief worden voor een beter fietsklimaat in Assen, meld je dan aan bij Henriette Jalink, tel. 0592 355713 of [email protected].